Algemene voorwaarden

 Op De Groei, een besloten vennootschap met zetel te Rijweg 124, 3020 Herent en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0764.404.540.

E-mailadres: rolinde@opdegroei.be

Website: www.opdegroei.be

Artikel 1: Definities

Volgende definities zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden:

 1. Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden
 2. Dienstverlener: Rolinde Demeyer in naam en voor rekening van Op de Groei BV
 3. Dienst(en): Aangeboden trainingen, consultaties, workshops, webinars, etc.
 4. Product(en): Fysieke producten zijnde, boeken etc.
 5. Klant: De wederpartij van Dienstverlener
 6. Partijen: De Dienstverlener en de Klant samen
 7. Offerte(s): Een aanbieding of een offerte van de Dienstverlener (website, sociale media of e-mail)
 8. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Partijen na aanvaarding van de Offerte door de Klant of aankoop van een Dienst of Product.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden omvatten onze werkwijze maar ook belangrijke regels inzake onze samenwerking en zijn van toepassing op alle Offertes of overeenkomsten en leveringen van Diensten en aankoop Producten door of namens ons.
 2. Afwijken van de Algemene Voorwaarden kan alleen als dit uitdrukkelijk én schriftelijk door ons beiden is overeengekomen.
 3. De algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van jou als Klant die afwijken van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij in het geval dat wij daar uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk mee akkoord zijn gegaan.

Artikel 3: Geldigheid Offertes

 1. Offertes zijn enkel geldig en bindend binnen de tijdspanne zoals aangegeven op de Offerte of indien er niks werd bepaald, 14 kalenderdagen volgend op de datum van de Offerte. Na deze 14 dagen kan je dus de Offerte niet meer aanvaarden. Offertes gelden enkel voor de diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen.
 2. Indien jij beroep wenst te doen op bijkomende Diensten van ons, dienen wij natuurlijk een nieuwe overeenkomst af te sluiten.

Artikel 4: Prijzen

 1. Wij zullen de gevraagde Diensten uitvoeren tegen de forfaitaire prijs zoals aangegeven in de Offerte of zoals opgenomen in de Overeenkomst.
 2. Eventuele wijzigingen aan de gevraagde Diensten en/of bijkomende Diensten zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/bijkomende Diensten worden besteld/aangekocht. Jij kan de geldende tarieven ten allen tijde opvragen bij ons met dien verstande dat indien er niks werd bepaald deze bijkomende Diensten/wijzigingen zullen worden uitgevoerd aan een uurtarief van 75 EUR (exclusief BTW).
 3. De prijzen van de Dienstverlener zijn gebaseerd op de op dat moment gekende kostprijzen. verhogingen hiervan, die door ons niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de Offerte c.q. het tot stand komen van de Overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De prijzen voor Producten zijn deze zoals aangegeven op onze website en zijn steeds exclusief de verzendingskosten.

Artikel 5: Betaling

 1. Op het ogenblik dat jij je inschrijft voor een online coaching traject, online cursus of een webinar (kortom een Dienst) dien jij de volledige prijs te betalen op ogenblik van inschrijving, tenzij dat voor de specifieke Dienst de mogelijkheid werd voorzien op gespreid te betalen. Indien je inschrijft voor een consultatie, dien je de prijs te betalen na afloop van iedere consultatie, tenzij wij samen anders overeenkomen.

Indien een consultatie wordt geannuleerd in een periode van 48 uur voor deze sessie, dan zal deze sessie voor 50% worden aangerekend.

 1. Wij mogen, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, onze Diensten ten aanzien van jou geheel of gedeeltelijk schorsen of zelfs de Overeenkomst te beëindigen indien jij jouw betalingsverplichtingen of andere verplichtingen (zoals het aanleveren vereiste informatie) niet nakomt. In dat geval ben jij ons een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de prijs zoals werd bepaald in de Overeenkomst met een minimum van 40 EUR, onverminderd ons recht om een hogere schadevergoeding te vorderen. Wij mogen in dit geval eventuele voorschotten inhouden.
 2. Indien van toepassing en in geval van gehele of gedeeltelijk niet-betaling van een factuur op de vervaldag, ben jij als Klant, onverminderd bovenstaande paragraaf, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag volgens de bijzondere wettelijke interest bij handelstransacties. Alle kosten in het kader van de gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering van de onbetaalde factuur zijn ten laste van jou.
 3. Producten die worden aangekocht via onze website dienen steeds onmiddellijk te worden afgerekend.

Artikel 6: Retour en verzending Producten

 1. Alle aangekochte Producten worden spoedig verzonden naar de Klant. Op de Groei BV is echter niet verantwoordelijk voor enige vertraging opgelopen door de koerierdienst of Bpost.
 2. De verzendkosten worden bij iedere bestelling duidelijk aangegeven en zijn ten laste van de Klant.
 3. Als Klant mag je een Product retourneren indien deze in perfecte en nieuwe staat is. Je dient ons dan binnen 48 uur na ontvangst van het Product ons dit te laten weten via het e-mailadres rolinde@opdegroei.be. Hierbij dien je zeker volgende informatie mee te geven:

            – Naam

            – Adres

            – Telefoonnummer en e-mailadres

            – Reden van retour

            – Naam van de rekeninghouder en rekeningnummer waarop het aankoopbedrag van het Product (minus de betaalde verzendkosten) kan worden terugbetaald.

            Van zodra wij het Product ontvangen en deze in perfecte en nieuwe staat is, zullen wij binnen 7 werkdagen overgaan tot de terugbetaling van de prijs van het Product. Met dien verstande dat de betaalde verzendkosten niet worden terugbetaald.

            De kosten om het Product de retourneren zijn steeds ten laste van de Klant.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, zijn wij ook niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.
 2. Wij werken alleen met de beste partners en dienstverleners, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware (of opzettelijke) fout.
 3. Wij kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld indien wij onze Diensten niet kunnen leveren omwille van overmacht. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog trachten onze diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat het onmogelijk is voor ons om onze Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.
 4. Wij hebben een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, het bedrag waarvoor wij aansprakelijk kunnen worden gesteld is dan ook beperkt tot het bedrag waarvoor onze burgerlijk aansprakelijkheidsverzekering eventueel zal tussenkomen.

 

Artikel 8: Uitvoering van de Overeenkomst – Levering – Herroepingsrecht

 1. De Overeenkomst bevat voor ons steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. Wij zullen uiteraard onze uiterste best doen om onze Dienst correct te leveren en het beste resultaat na te streven, wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld indien het beoogde resultaat niet werd bereikt.
 2. Wij behouden ons het recht om beroep te doen op derde partijen of andere dienstverleners indien wij van oordeel zijn dat dit noodzakelijk is.
 3. Consultatie of online coaching trajecten zullen worden uitgevoerd op een ogenblik onderling overeengekomen.
 4. Tenzij anders aangegeven, zullen online webinars, online cursussen of workshops onmiddellijk na betaling ter beschikking gesteld worden. Jij ontvangt van ons dan toegang tot een online platform met toegang tot jouw aangekochte Dienst of een link via e-mail om deel te nemen aan de Dienst.
 5. Indien jij als Klant kwalificeert als een consument, heb jij nadat jij de Dienst hebt aangekocht een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen en zijn de wettelijke bepalingen artikel VI.47 en volgende van het WER van toepassing. Indien jij een online cursus, webinar of workshop aankoopt waarbij jij onmiddellijk toegang krijgt tot de aangekochte Dienst, doe jij, in overeenstemming met artikel VI. 51 §4 2° WER, uitdrukkelijk afstand van dit herroepingsrecht omdat je enerzijds wenst dat de uitvoering plaatsvindt voor het einde van het herroepingsrecht en de Dienst volledig werd geleverd. Ondernemingen (dus ook eenmanszaken) hebben geen herroepingsrecht.

Artikel 9: Klachten

 1. Indien jij als Klant een klacht hebt of niet tevreden bent met onze Diensten, horen wij dat natuurlijk graag om samen een oplossing te zoeken. Je dient jouw klacht binnen de 8 kalenderdagen na onze Dienst schriftelijk aan ons mee te delen, de omschrijving van jouw klacht dient zo gedetailleerd mogelijk te zijn.
 2. Een klacht kan er niet natuurlijk niet toe leiden dat wij andere Diensten dienen te leveren dan dat we zijn overeengekomen.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

 1. Wij hebben heel hard ons best gedaan om onze jarenlange opgebouwde kennis om te vormen in een behapbare Dienst om jou verder te helpen en te informeren, door onze Dienst aan te kopen aanvaard jij dan ook uitdrukkelijk dat alle inhoud van de cursus of workshop, gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules, afbeeldingen en video’s (“Intellectuele Eigendom”) eigendom zijn van Op De Groei BV en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. Jij mag deze Intellectuele Eigendom dus niet verspreiden of zelf commercialiseren en dus verkopen. De Intellectuele Eigendom mag door jou enkel aangewend worden voor privédoeleinden of in eigen professionele praktijk (zonder dit te commercialiseren).

Artikel 11: Vrijwaring

 1. Jij als Klant vrijwaart Dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door ons geleverde Diensten.

Artikel 12: Verwerking persoonsgegevens

 1. Door een bestelling te plaatsen of beroep te doen op onze Diensten geef jij ons de uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken met het oog op het leveren van de Diensten. Daarnaast kunnen de verstrekte gegevens eveneens worden gebruikt voor klantenbeheer, de nieuwsbrief, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling.

 

 1. Wij respecteren de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.

 

 1. Alle persoonsgegevens die via onze website of in het kader van de geleverde Diensten worden geleverd en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven zonder jouw toestemming.

Artikel 13: Splitsbaarheid

 1. Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangeng door een onafdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. In geval van een geschil zullen wij uiteraard altijd eerst trachten onderling een oplossing te vinden. Indien we hier echter niet in slagen, zullen de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Leuven bevoegd zijn om hier kennis van te nemen.
 2. Op onze Overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.